Over God

Uit de schepping weten we dat er een God bestaat. Hij heeft Zichzelf bekendgemaakt aan mensen en uiteindelijk door Zijn Zoon Jezus Christus. Er is één God, die eeuwig leeft. Hij heeft alles geschapen, zichtbaar en onzichtbaar. Hij onderhoudt en bestuurt alle dingen naar Zijn soevereine wil en tot Zijn eer. God bestaat van eeuwigheid als Drie-enig God, drie volkomen gelijkwaardige personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ieder van de drie personen is volmaakt God en toch is God één en ongedeeld.

Ik ben de HEERE, en niemand anders, buiten Mij is er geen God. – Jesaja 45:5a

De Heilige Schrift

De Bijbel of de Heilige Schrift is Gods openbaring en bestaat uit de 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament. De Schrift is in zijn geheel het geïnspireerde Woord van God. De Schrift is daarom in haar oorspronkelijke vorm onfeilbaar en volkomen betrouwbaar en is het enige gezag in alle zaken van geloof en leven. Er is geen dwaling of fout in alles wat de Schrift verklaart, zowel waar zij handelt over het heil, als waar zij spreekt over de geschiedenis, de kosmos en de natuur.

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. – 2 Timotheüs 3:16 – 17

Over zonde

God heeft de mensen goed geschapen, zonder zonde. In Genesis staat dat God ons naar Zijn beeld maakte. Maar de eerste mensen Adam en Eva zijn in zonde gevallen. Omdat zij de eerste mensen waren, is in hen de hele mensheid gevallen. Daarom wordt iedereen in zonde geboren, wat betekent: gescheiden van God geboren. Hieruit volgt dat elk mens van nature vijandig tegenover God staat. We zijn aan Gods oordeel onderworpen door onze zonde. Dit betekent dat niemand zichzelf kan redden. En dat iedereen aan de dood, als straf op de zonde, is onderworpen.

Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. – Romeinen 3:9b

Jezus Christus

Jezus Christus is de Zoon van God. Hij is naar de aarde gekomen om in onze plaats de straf te dragen voor onze zonden. Om dit te kunnen is Hij volkomen mens en volkomen God. De Bijbel vertelt ons dat Hij uit de maagd Maria is geboren, verwekt door de Heilige Geest. Jezus Christus leefde volkomen heilig, zonder zonde, en deed volledig wat God van Hem vroeg. Op Golgotha is Hij gekruisigd en gestorven en daarmee heeft Hij voor onze zonden betaald. Op de derde dag na Zijn dood is Hij weer opgestaan uit het graf, in eigen kracht. Na 40 dagen is Hij opgevaren naar de Hemel, waar Hij nu zit aan de rechterhand van God. Hij is het Hoofd van de gemeente hier op aarde en in de hemel bid Hij voor ons en regeert Hij ons, door Woord en Geest.

Hij (Jezus) zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de Levende God. – Mattheüs 16:15 – 16

Onze verlossing

God heeft Zijn Zoon Jezus Christus gegeven om in onze plaats de straf voor de zonde te dragen. Dit heeft Hij gedaan door onze zonden aan het kruis te betalen en in onze plaats te sterven. Enkel en alleen geloof in Hem, in Zijn werk en in Wie Hij is, kan ons verlossen van de zonde en redden van de dood. Wij worden, wanneer wij tot een levend geloof komen in Jezus Christus, door God gerechtvaardigd. Dit is enkel en alleen genade, aangezien niemand iets heeft verdient of iets kan verdienen. Zijn offer is genoeg voor iedereen. Ons behoud ligt vast in Christus, niet in onszelf. Deze boodschap van genade wordt ook het evangelie genoemd.

Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. – Johannes 11:25 – 26

De Heilige Geest

De Heilige Geest is de derde persoon van God, samen met de Vader en de Zoon. Jezus noemt Hem bijvoorbeeld de Trooster. De Heilige Geest verheerlijkt Jezus Christus in de levens van gelovigen. Hij vernieuwt ons hart en verlicht ons verstand, opent onze ogen en oren voor de Waarheid. Hij woont in ons en is onze verzegeling dat wij gerechtvaardigd van de zonde en van de dood gered zijn. Hij werkt de heiliging van gelovigen en geeft de kracht, vrijmoedigheid en woorden om te getuigen van Jezus Christus.

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. – Johannes 14:26

De gemeente

De Gemeente wordt in de Bijbel het huisgezin van God genoemd. Dit is iedereen die tot geloof in Jezus Christus is gekomen. Wij worden als gelovigen opgeroepen door Jezus Christus om samen te komen rondom het Woord. Ons samenkomen is voor onderwijs, gebed, gemeenschap met elkaar en voor de Doop en het Heilig Avondmaal. Vanuit het dienen van God worden we ook geroepen elkaar te dienen en tot de taak om als gemeente het evangelie te verkondigen aan de wereld.

En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; – Handelingen 2:46

Discipelschap

Jezus Christus heeft vlak voor Zijn hemelvaart aan de discipelen opgedragen alle volken, wat betekent: alle mensen, tot discipelen te maken. Discipel zijn betekent leerling zijn. Als discipel van Jezus volgen we Hem. Dat houdt in dat we leren te doen wat Hij heeft gedaan, leren om ons kruis te dragen en leven zoals Hij het van ons vraagt. Dit betekent dat we gehoorzamen aan Jezus Christus en dat we afhankelijk zijn van Hem. Als discipelen richten we ons leven opnieuw in, zoals Hij ons in Zijn Woord laat zien.

En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. – Lukas 24:47

Gebed

Het gebed is ons gegeven om met God te kunnen praten. Als wij bidden is dat een uiting van verlangen om God te zoeken, Hem te ontmoeten, met Hem te spreken en Hem te aanbidden en te danken. Dit mogen we zowel verborgen en persoonlijk met Hem doen, als met elkaar als gelovigen in de gemeente.

Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. – Mattheüs 6:6

Doop

Jezus Christus heeft ons als gemeente de opdracht gegeven ons te laten dopen. De nieuw gelovige wordt, na zijn/haar belijdenis van persoonlijk geloof in Jezus Christus als Redder en Heer, ondergedompeld in water, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Met de doop belijdt de gelovige dat Jezus’ dood ook zijn/haar dood was en Jezus’ opstanding zijn/haar opstanding. Belijdenis en doop vallen samen en zijn niet van elkaar te scheiden.

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. – Romeinen 6:4

Heilige Avondmaal

Het Heilig Avondmaal is door Jezus Christus ingesteld voor de gelovigen. Hiermee vieren we samen de gedachtenis aan Zijn lijden en sterven voor ons, totdat Hij terugkomt. Het brood wat wordt gebroken, gedeeld en gegeten wijst op het lichaam van Jezus dat voor ons werd gebroken. De wijn die wordt gedeeld wijst op het vloeien van Zijn bloed voor ons en is het symbool van het leven wat in Hem is.

Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook overgeleverd heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. – 1 Korinthe 11:23 – 24

De hoop voor gelovigen

Jezus Christus heeft ons de hoop en verwachting nagelaten dat Hij Zijn gemeente tot Zich zal nemen. Hij zal het volk Israël verlossen van hun vijanden en tot erkenning brengen van Zichzelf. De gelovigen uit de heidenen zijn niet in de plaats van Israël gekomen, maar de Bijbel vertelt ons dat zij worden toegevoegd. Jezus Christus zal in heerlijkheid, persoonlijk, lichamelijk en zichtbaar terugkomen naar deze aarde. Het eindoordeel over deze wereld is Hem door God gegeven. Iedereen die niet in Hem gelooft zal voor eeuwig verloren zijn. Iedereen die wél gelooft zal met een verheerlijkt lichaam eeuwig leven met Christus. God zal eenmaal alle dingen nieuw maken en voor altijd de eer ontvangen die Hem toekomt. God zal alles zijn en in allen.

Wie overwint, zal bekleed worden met witte klederen en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. – Openbaring 3:5