Onze missie:

Jezus Christus, de Zoon van God, erkennen, kennen en bekend maken!

Onze missie is om tot Jezus Christus te komen, Hem te volgen en anderen tot Hem te brengen. Door onszelf aan Jezus Christus over te geven in geloof worden we gerechtvaardigd van Gods oordeel en worden we levend gemaakt door Zijn Heilige Geest. Dit verandert ons hele leven, in alle mogelijke aspecten daarvan. Dit te delen met mensen zodat zij ook Jezus Christus (en in Hem: God zelf) kunnen leren kennen is één van de grote opdrachten die Hij ons gegeven heeft!

Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft – Johannes 3:16

Jezus Christus leer je kennen door een relatie met Hem op te bouwen. Het beginpunt van deze relatie is de wedergeboorte, wanneer de Heilige Geest in je komt wonen. Door Zijn Heilige Geest leert Jezus ons, vanuit het Woord, Hem te kennen, lief te hebben en te volgen. Je wordt opnieuw geboren op het moment dat je in geloof je leven aan Jezus geeft en Hem aanneemt als je Redder, Verlosser en Zaligmaker.

En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren – 1 Johannes 2:3

Het is onze opdracht om de wereld bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus. Het is van levensbelang dat mensen Jezus Christus erkennen als Heer over hun leven. Als mensen tot die erkenning komen, is het onze opdracht om ze tot discipelen te maken: ware volgelingen van Jezus Christus.

Gaat dan henen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld – Mattheus 28:19 – 20

Onze visie:

Bij het erkennen, kennen en bekend maken van Jezus Christus is het grote gebod ons uitgangspunt en de grote opdracht de uitwerking. Samengevat komen we dan tot de volgende uitgangspunten:

— Heb de Heere God lief met je hele hart (Aanbidding);

— en je naaste als jezelf (Verbondenheid);

— Gaat dan heen (Zending & evangelisatie);

— Maak discipelen (Discipelschap);

— En leer hen te onderhouden wat Jezus ons geleerd heeft (Onderwijs);

Voortdurend zijn we in alles ons bewust van onze afhankelijkheid van Jezus Christus.

Wie in Mij blijft, gelijk Ik in Hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen – Johannes 15:5