Inhoudsopgave

 1. Algemene gegevens
 2. Bestuur
 3. Missie, visie en doelstelling
 4. Beleidsplan
 5. Financiële gegevens
 6. Beloningsbeleid
 7. Financiële verantwoording

1. Algemene gegevens:

De statutaire naam van het kerkgenootschap luidt: “Vrije Baptistengemeente”. Hierna ook te noemen gemeente. De gemeente is opgericht op 23 februari 1996. De gemeente is gevestigd in Deventer.

De gemeente is een geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De gemeente is bekend bij de Belastingdienst onder nummer 804762211.

Het bezoekadres van de gemeente is:
Ludgerstraat 1
7415 DV Deventer

Het postadres van de gemeente is:
Stijne van Sallandtstraat 34
7431 GR Diepenveen

2. Bestuur:

Het bestuur van de gemeente rust bij de kerkenraad van de gemeente, hierna te noemen raad. De raad bestaat op dit moment uit drie oudsten. In de raad zijn een voorzitter en een secretaris aangesteld. De functie van penningmeester wordt door één van de gemeenteleden uitgevoerd. De raad bestaat per januari 2020 uit R. Deen, W. van der Ploeg en B. Overeem.

3. Missie, visie en doelstelling

Het doel van de Vrije Baptistengemeente is een gemeente te zijn die de Bijbelse missie voor de gemeente uitdraagt. Deze missie is: Jezus Christus erkennen, kennen en bekend maken.

 •  Jezus Christus erkennen als Zoon van God die gekomen is om jou met God te verzoenen door de straf voor de zonde die je van God scheidt, te dragen aan het kruis van Golgotha. Hem erkennen betekent ook: erkennen dat je vergeving nodig hebt. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16).
 • Jezus Christus leer je kennen door een relatie met Hem te hebben. Deze relatie ontstaat en wordt onderhouden door de Heilige Geest, die in iedere gelovige woont en door gebed. Hem kennen heeft tot gevolg dat je Hem gehoorzaamt en dat je Zijn geboden bewaart. Dat kunnen we niet uit onszelf, maar dat werkt de Heilige Geest in ons uit. En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren (1 Johannes 2:3).
 • Het is onze opdracht om de wereld bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus. Het is van levensbelang dat mensen Jezus Christus erkennen als Heer over hun leven. Als mensen tot erkenning komen, is het onze opdracht om ze te maken tot discipelen: ware volgelingen van Jezus Christus.
  Gaat dan henen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld (Mattheus 28:19-20).

4. Beleidsplan

Bij het erkennen, kennen en bekend maken van Jezus Christus is het grote gebod ons uitgangspunt en de grote opdracht de uitwerking. Samengevat komen we dan tot de volgende uitgangspunten:

 1. Heb de Here God lief met geheel je hart (Aanbidding)
 2. en je naaste als jezelf (Dienen)
 3. Maak discipelen (Zending)
 4. Doopt hen (Gemeenschap)
 5. Leert hen onderhouden wat Ik geleerd heb (Discipelschap)
  Wie in Mij blijft, gelijk Ik in Hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen (Johannes 15:5).

5. Financiële gegevens

Winst- en verliesrekening over 2019 en 2020 met de begroting voor 2021.

6. Beloningsbeleid

Bij de Vrije Baptistengemeente Deventer is een pastoraal medewerker benoemd voor de periode tot en met augustus 2020. Het beloningsbeleid is vastgesteld op individuele basis. De oudsten en diakenen zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden na declaratie vergoed.

7. Financiële verantwoording

De begroting is gebaseerd op continuering van de activiteiten van de Gemeente.